http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

Poradnik dla Klienta

 

Poniżej prezentujemy co należy zrobić, aby podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należącej
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Krok 1

Należy złożyć Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (dalej Wniosek o Warunki) w Biurze Obsługi Klienta na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp. (BOK) Wniosek można pobrać ze strony www.pwik.gorzow.pl w zakładce "Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania" lub bezpośrednio w BOK. Do Wniosku dołącza się plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

   

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Przykład nr 1 załącznika mapowego do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej.

Przykład nr 2 załącznika mapowego do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wodomierz zlokalizowany wewnątrz budynku.
  

 

Oznacza to, że można samemu zaprojektować i narysować trasę przyłącza od sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej do budynku. Można zlecić to również wykwalifikowanym projektantom lub architektom. Nie ma potrzeby przedkładania do PWiK projektu budowlanego przyłącza celem jego uzgodnienia. Wystarczy jedynie Wniosek o Warunki i plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z narysowanym przyłączem. Na stronie www.pwik.gorzow.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta znajdą Państwo materiał pomocniczy pn.: "Wytyczne do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej", które zawierają wszelkie niezbędne informacje jak zaprojektować i wybudować przyłącze.
     Zalecamy, aby plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, czyli załącznik mapowy do Wniosku o Warunki, wykonać na aktualnej mapie zasadniczej, którą można nabyć w zależności od położenia swojej działki, w Urzędzie Miasta, w Wydziale Geodezji i Katastru, ul. Jagiellończyka 10 lub w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Kartografii, ul. J.Pankiewicza 5-7 w Gorzowie Wlkp.
     Zgodnie z Prawem budowanym (Dz. U. 2019 r. poz.1186 z późn.zm) art. 29a ust.1 oraz Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz.747 wraz z późn.zm) art.7 ust.6 Podmiot ubiegający się o włączenie, winien sporządzić plan sytuacyjny, uwzględniający Warunki, na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stąd zalecamy aby już przy Wniosku o Warunki wykonać załącznik mapowy właśnie na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

W określonym terminie tj. 21 dni dla domków jednorodzinnych lub 45 dni dla pozostałych przypadków, w odpowiedzi na Wniosek o Warunki, po pozytywnym jego rozpatrzeniu, gdy są spełnione możliwości techniczne i formalno-prawne, zostanie wydany Państwu dokument pn. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (Warunki).

Krok 2

Przed włączeniem do sieci należy wraz z Warunkami udać się do BOK w celu zawarcia umowy o przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Umowa ta reguluje warunki i termin włączenia do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz montaż wodomierza. PWiK dokonuje przyłączenia do sieci wodociągowej po przygotowaniu: miejsca do wykonania montażu nawiertki (przygotowanie wykopu), przyłącza wodociągowego wykonanego zgodnie z Warunkami (ułożeniu rury) i podejścia pod montaż wodomierza.
Nawiertka jest to element montowany na sieci wodociągowej, który łączy przyłącze z siecią. Zawiera ona zasuwę z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i umożliwia otwarcie lub zamkniecie dopływu wody.
Podejście pod wodomierz to jest tzw. konsola wodomierzowa, którą można nabyć np. w hurtowni lub sklepie instalacyjnym.

Krok 3

Należy wykonać przyłącze na własny koszt i ryzyko przy zachowaniu warunków określonych w " Wytycznych do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej". Wytyczne znajdują się na stronie internetowej http://www.pwik.gorzow.pl/ w zakładce Biuro Obsługi Klienta oraz są dostępne w Biurze Obsługi Klienta na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.

Zalecamy, aby zlecić budowę przyłącza wykwalifikowanym wykonawcom.

Krok 4

Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza. Prace geodezyjne trzeba zlecić dowolnemu geodecie.

Krok 5

Po wykonaniu przyłącza i przed jego zasypaniem należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta przyłącze do odbioru. Odbiór przyłącza odbywa się w miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z Warunkami. Przy odbiorze należy okazać Warunki, co umożliwi sprawną procedurę odbiorową. Odbiór kończy się spisaniem stosownego protokołu.

Krok 6

W Biurze Obsługi Klienta podpisać umowę na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz umówić się na montaż wodomierza.


Co w przypadku gdy dostanę odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej np. z powodu braku sieci w pobliżu mojej działki?

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest zobowiązane przede wszystkim realizować zadania jakie wynikają z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, co wynika z art.15 ust.1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 wraz
z późn. zm.). Ponadto PWiK Sp. z o.o. realizuje roczne plany inwestycyjne, które są odpowiedzią na bieżące potrzeby wynikające np. z modernizacji i remontów dróg. W ramach rocznych planów inwestycyjnych jest przewidziane zadanie pn. wykupy i porozumienia realizowane w zakresie aktualnych możliwości finansowych Spółki. Na tej podstawie istnieje możliwość finansowania przez PWiK budowy fragmentów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, które są niezbędne do podłączenia nieruchomości. Warunkiem rozbudowy sieci wodociągowej jest zapewnienie stałego poboru wody wynikającego z potrzeb socjalnych zamieszkujących budynek ludzi. Kwestię finansowania reguluje umowa przedwstępna (etap projektowy) oraz porozumienie (etap budowy). Zainteresowanych tym rozwiązaniem prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Co muszę zrobić aby założyć podlicznik ogrodowy (podwodomierz) ?

      W celu zamontowania podwodomierza należy wypełnić i złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta na montaż podwodomierza. Po montażu podwodomierza należy zgłosić go do odbioru i zaplombowania w Biurze Obsługi Klienta oraz usankcjonować ten fakt załącznikiem do umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Rozliczanie ilości wody, która nie trafiła do kanalizacji sanitarnej nastąpi po zgłoszeniu odczytu. Podwodomierz musi posiadać ważną legalizację.
     Wskazania podwodomierza są podstawą do rozliczeń kiedy spełniają wymagania metrologiczne. Muszą mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat. Wymiana podwodomierzy, np. w związku z legalizacją ponowną powinna nastąpić nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji i jest kosztem Klienta.

 

Do pobrania: Niezbędne wnioski i druki.

 

Biuro Obsługi Klienta

ul. Śląska 95, 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. (95) 733 55 40–2, e-mail: bok at pwikgo.pl

 

 

PWiK  BOK