http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

Ogłoszenie o zmianie taryfy w 2018 r na obszarze MG-6

Od 13.06.2018 przestaje obowiązywać taryfa wprowadzona uchwałą Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r.Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 r. wprowadza:

 1. z dniem 13 czerwca 2018 r na terenie: Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Bogdaniec,Gminy Lubiszyn, Gminy Kłodawy,
  taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat:

 • od 13.06.2018 r. do 12.06.2019 r.

 • od 13.06.2019 r. do 12.06.2020 r.

 • od 13.06.2020 r. do 12.06.2021 r.

Taryfa obowiązywać będzie według ustalonych opłat w poszczególnych okresach

zgodnie z poniższymi tabelami:


I.     Cena netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i stawki opłaty abonamentowej:

 

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen 
i stawek opłat

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2018r.

do 12.06.2019r.

taryfa obowiązuje

od 13.06.2019r.
do 12.06.2020r.

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2020r.

do 12.06.2021r

 

G 1

cena wody

(zł/m3 )

4,71

4,87

5,04

 

stawka opłaty

abonamentowej

 

 

 

 

A I

10,33

10,33

10,33

 

A II

6,08

6,08

6,08

 

 A III

4,33

4,33

4,33

 

A IV

8,45

8,45

8,45

 

A V

7,33

7,33

7,33

 

G 2

cena wody

(zł/m3 )

4,92

5,08

5,24

 

stawka opłaty

abonamentowej

 

 

 

 

A I

10,33

10,33

10,33

 

A II

6,08

6,08

6,08

 

 A III

4,33

4,33

4,33

 

A IV

8,45

8,45

8,45

 

A V

7,33

7,33

7,33

 

G 3

cena wody

(zł/m3 )

4,88

5,03

5,20

 

stawka opłaty

abonamentowej

 

 

 

 

A I

10,33

10,33

10,33

 

A II

6,08

6,08

6,08

 

 A III

4,33

4,33

4,33

 

A IV

8,45

8,45

8,45

 

A V

7,33

7,33

7,33

 

* ceny netto - bez podatku VAT


II. Cena netto za zbiorowe odprowadzanie ścieków i stawki opłaty abonamentowej:


taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen

i stawek opłat

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2018r.

do 12.06.2019r.

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2019r.

do 12.06.2020r

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2020r.

do 12.06.2021r

G1

cena ścieków

(zł/m3)

6,64

6,91

7,04

  stawka opłaty
abonamentowej
     

B I

5,33

5,33

5,33

 

B II

3,58

3,58

3,58

 

B III

4,33

4,33

4,33

 

B IV

3,45

3,45

3,45

 

B V

4,83

4,83

4,83

 
G2

  cena ścieków

(zł/m3)

6,75

7,02

7,15

  stawka opłaty
abonamentowej
 

B I

5,33

5,33

5,33

 

B II

3,58

3,58

3,58

 

 B III

4,33

4,33

4,33

 

B IV

3,45

3,45

3,45

 

B V

4,83

4,83

4,83

 
 G3

cena ścieków

(zł/m3 )

6,73

6,99

7,12

  stawka opłaty
abonamentowej
     

 

B I

5,33

5,33

5,33

 

B II

3,58

3,58

3,58

 

B III

4,33

4,33

4,33

 

B IV

3,45

3,45

3,45

 

B V

4,83

4,83

4,83


* ceny netto - bez podatku VAT

 1. Wyróżniliśmy następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

  • G1 -gospodarstwa domowe,

  • G2 - przemysł,

  • G3 - inni

 2. Charakterystyka taryfowych grup odbiorców:


G1 - gospodarstwa domowe
Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych).

Są to następujący odbiorcy:

- właściciele domków jednorodzinnych,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych,

- zarządcy osiedli mieszkaniowych.

 

G2 - przemysł

Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności, w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Kwalifikacja do tej grupy następuje na podstawie uzyskanej przez Spółkę wiedzy na temat procesów produkcyjnych odbiorcy.

 

G3 - inni

Do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie G1 i G2, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy.

Do grupy G3 zaliczamy między innymi:

- handel i usługi,

- stowarzyszenia i fundacje,

- urzędy i instytucje,

- jednostki sfery budżetowej,

- związki zawodowe i wyznaniowe,

- służba zdrowia,

- szkolnictwo,

- zakłady przemysłowe nieujęte w grupie G2,

- inni.

 

4. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody  za okres rozliczeniowy i miejsce rozliczeniowe obejmuje:

 

a)  opłatę abonamentową A I – obowiązuje dla: gospodarstw domowych, małego przemysłu i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

b)  opłatę abonamentową A II – obowiązuje dla: Spółdzielni Mieszkaniowych, ADM, Wspólnot Mieszkaniowych, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące             (odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze,

 

c)   opłatę abonamentową A III – obowiązuje dla: odbiorców w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 3 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące,

 

d)  opłatę abonamentową A IV – obowiązuje dla: gospodarstw domowych i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

e)  opłatę abonamentową A V – obowiązuje dla: przemysłu i innych odbiorców, gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

 

5.Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za odprowadzone ścieki  za okres rozliczeniowy i miejsce rozliczeniowe obejmuje:

 

a)  opłatę abonamentową B I – obowiązuje dla: gospodarstw domowych, małego przemysłu i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące; opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

b)  opłatę abonamentową B II – obowiązuje dla: Spółdzielni Mieszkaniowych, ADM, Wspólnot Mieszkaniowych, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące (fakturą rozliczeniową co trzy miesiące według odczytu oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze,

 

c)  opłatę abonamentową B III – obowiązuje dla: odbiorców w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące; opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące,

 

d)  opłatę abonamentową B IV – obowiązuje dla: gospodarstw domowych i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

e)  opłatę abonamentową B V – obowiązuje dla: przemysłu i innych odbiorców, gdzie ilość odprowadzanych ścieków miesięczne wynosi powyżej 200 m3, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

 

III. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

Lp. Wskażnik Jednostkowa stawka opłaty
w zł/kg netto
1 ChZT 2,27
2 BZT5 5,51
3 Zawiesina ogólna 5,18
4 Azot ogólny 21,33
5 Chlorki 8,93
7 Ekstrat eterowy 51,21
8 Detergenty anionowe 228,88
9 Fosfor ogólny 171,96
10. Siarczany 11,81

 

Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Jednocześnie informujemy wszystkich odbiorców, że rozliczenie zużytej wody i odprowadzanych ścieków według obowiązujących cen 2018 r. dokonane zostanie w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

         Odbiorcy, którzy dokonają odczytu licznika na dzień 12.06.2018 r. (dotyczy Miasta Gorzowa, Gminy Deszczno, Gminy Bogdaniec, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn i Gminy Kłodawa) i zgłoszą go w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Śląskiej 95 pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 95 7335 540 (541,542) zostaną rozliczeni wg faktycznych wskazań licznika.

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 

PWiK